ΓΕΝΙΚΑ
Τα κατάγματα των οστών αποτελούν μια αρκετά συχνή αιτία προσκόμισης μικρών ζώων στην κλινική μας. Τα κατάγματα μπορεί να κατηγοριοποιηθούν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους (π.χ. ανάλογα την αιτιολογία, το τμήμα του οστού που αφορούν, το σχηματισμό των καταγματικών άκρων και την παρουσία ή όχι επιμόλυνσης από το περιβάλλον).

Πριν την ανάληψη οποιαδήποτε επέμβασης στο κάταγμα προηγείται ο πλήρης και ενδελεχής έλεγχος όλων των συστημάτων του ασθενή. Η ανατομική ανάταξη και η σταθερή ακινητοποίηση ενός κατάγματος αποτελούν τα βασικά στάδια για τη αποτελεσματική θεραπεία τους. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση τους συντελούν στη γρήγορη και επιτυχή έκβαση. Για την οστεοσύνθεση των καταγμάτων που χρίζουν χειρουργική αντιμετώπιση πραγματοποιείται λεπτομερής προεγχειρητικός σχεδιασμός. Τα υλικά οστεοσύνθεσης που χρησιμοποιούνται είναι πολλά και διαφορετικά όπως για παράδειγμα ορθοπαιδικές πλάκες και βίδες, ήλοι και σύρματα καθώς και εξωτερική οστεοσύνθεση. Η χρήση τους εξατομικεύεται ανάλογα με τον ασθενή και το είδος του κατάγματος.

Η προσεκτική μετεγχειρητική φροντίδα του ζώου (αναλγησία, σχετικός περιορισμός και φυσιοθεραπεία) συνδράμει στην γρήγορη και άνευ επιπλοκών πόρωση του κατάγματος.

Κάταγμα έξω κόνδυλου βραχιονίου  οστού


Κάταγμα έσω σφυρού με εξάρθρημα ταρσοκνημικής


Καταγματα σπονδυλικής στήλης


Μερικη αρθροδεση ταρσου


Συντριπτικο κάταγμα μηριαίου

Υποκεφαλικό κάταγμα